پربارتر شدن تجربه زیسته مخاطب / «خسوف» داستانی برگرفته از جامعه معاصر ما